Хмельницький
економічний
університет

29000, м. Хмельницький,
вул. Кам’янецька, 159/2

(0382) 66-47-87, 67-09-51  nfo.kheu@ukr.net

Історія кафедри

Завідувач кафедри кандидат філологічних наук, доцент
Петрушенко Ольга Олександрівна


Кафедра гуманітарних дисциплін в Хмельницькому приватному інституті бізнесу була створена 1 вересня 1993 р. для забезпечення високопрофесійного рівня викладання та удосконалення організації науково-методичної роботи. 1 вересня 1999 р., внаслідок реорганізації, була відокремлена кафедра іноземних мов (завідувач доцент Мазій Л. Ф., з 2005 р. – доцент Бєляєва В. М., а з 2011 р. – Петльована Л.Л.). В січні 2002 р., наказом ректора, кафедру гуманітарних дисциплін було реорганізовано у кафедри: українознавства і культури (завідувач професор Рибак І.В., з 2009 р. Матвєєв А. Ю.) та політико-правових дисциплін (завідувач доцент Козенков П. В.). Остання з березня 2003 р. була перейменована в кафедру гуманітарно-правових дисциплін (завідувач доцент Гречко С. М., з 2008 р. – доцент Кокодій Ю. В.). У 2012 р. в ПВНЗ «Хмельницький економічний університет», внаслідок реорганізації, на базі названих кафедр було створено кафедру гуманітарної підготовки, завідувачем якої призначено кандидата історичних наук, доцента Матвєєва А. Ю.

У 2014 р. кафедру гуманітарної підготовки було перейменовано на кафедру гуманітарної підготовки та туризму (Наказ ректора університету № 147 від 01.09.2014 р.). У вересні 2015 р. завідувачем кафедри було призначено кандидата філологічних наук, доцента Петрушенко Ольгу Олександрівну.

Упродовж існування кафедри склалися та продовжують розвиватися кращі традиції в організації навчального процесу, поза аудиторної роботи зі студентами.
Важливими завданнями роботи кафедри були та залишаються удосконалення організації навчально-виховного процесу, який постійно удосконалюється. Одним із пріоритетних напрямів роботи кафедри є навчально-методична та виховна робота. Науково-педагогічні працівники кафедри в повному обсязі забезпечують весь комплекс робіт, пов’язаних з навчально-виховним процесом.

Кафедра обслуговує всі спеціальності та напрями підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Молодший спеціаліст», «Бакалавр», «Спеціаліст» та «Магістр». Загалом – це понад 60 навчальних дисциплін філологічного (в т.ч. іноземної філології), історико-культурознавчого, туристичного, філософського, соціолого-політологічного, психолого-педагогічного та правознавчого спрямування. З усіх дисциплін розроблені робочі програми та комплекси навчально-методичного забезпечення. Ефективній навчально-методичній роботі сприяють також регулярні методичні семінари, відкриті заняття, практика взаємовідвідування занять науково-педагогічними працівниками тощо.

Свою сучасну діяльність кафедра будує на таких засадах:

 • органічного поєднання програмних вимог, сформульованих в документах міжнародних організацій щодо прав і свобод людини і громадянина з положеннями державних документів, які визначають сутність гуманітарної політики України на сучасному етапі;
 • забезпечення викладання навчальних дисциплін за сучасними методологіями та з використанням інноваційних засобів навчання;
 • втілення таких основних принципів гуманітарної освіти як фундаментальність, системність, єдність логічного та історичного, національного і загальнолюдського, суспільного та особистісного, теоретичного і практичного, навчального і виховного;
 • ознайомлення студентів з накопиченим світовим культурним досвідом про людське суспільство, місце і соціальне призначення особистості, з сутністю культури як світу людини;
 • впроваджування принципу плюралізму в наукових підходах і методиках, який спрямований на дискусійний спосіб з’ясування істини, діалогові форми навчання;
 • координування наукової роботи із завданнями гуманітарної підготовки студентів університету та коледжу;
 • виховання у студентів високих гуманістичних якостей: поваги до людей, людської гідності, культури спілкування та цивілізованого співжиття;
 • формування фахівця-інтелігента, особистості, носія ідей відродження національної самобутності.

Методична робота:
Науково-викладацький склад кафедри здійснює ґрунтовну наукову роботу та забезпечує навчальний процес авторськими посібниками та підручниками:

 • Кокодій Ю.В., Хома В.О. Історія держави і права: Навчальний посібник. – Хмельницький: Видавництво Національної академії ДПСУ, 2002. – 178 с.
 • Кокодій Ю.В. Пам’ятки феодального права Західної Європи V – XVIII століть: Навчальний посібник. – Хмельницький: Видавництво Національної академії ДПСУ, 2003. – 153 с.
 • Кокодій Ю.В., Курбацький С.А. Теорія держави: Навчальний посібник. – Хмельницький: Видавництво Національної академії ДПСУ, 2003. – 196 с.
 • Кокодій Ю.В. Теорія права: Навчальний посібник. – Хмельницький: Видавництво Національної академії ДПСУ, 2005. – 214 с.
 • Палагнюк І. Д., Петльована Л. Л. Німецька мова для початківців / І. Д. Палагнюк, Л. Л. Петльована // Навчальний посібник. – Хмельницький, 2006. – 170 с.
 • Бєляєва В. М., Петльована Л. Л. Англійська мова / В. М. Бєляєва, Л. Л. Петльована // Навчальний посібник для 1 курсу. – Львів, 2008. – 153с.
 • Олейнікова О. М. Англійська мова професійного спрямування / О. М. Олейнікова // Навчальний посібник. – Львів, 2008. – С. 178.
 • Палагнюк І. Д., Петльована Л. Л. Німецька мова для 1 курсу / І. Д. Палагнюк, Л. Л. Петльована // Навчальний посібник. – Львів, 2009. – 125 с.
 • Петльована Л. Л. Збірник ділових документів з англійської мови / Л. Л. Петльована // Навчальний посібник. –Хмельницький, 2011. – 103 с.
 • Петльована Л. Л. Ділова англійська мова / Л. Л. Петльована // Навчальний посібник. – Хмельницький, 2012. – 332 с.
 • Коновал О.Г. Німецька мова для студентів 1 курсу / О. Г. Коновал // Навчальний посібник. – Хмельницький, 2012. – 128 с.
 • Олейнікова О. М., Пронюк А. С. Англійська мова для студентів 1 курсу коледжу / О. М. Олейнікова, А. С. Пронюк // Навчальний посібник. – Хмельницький, 2012. – .165 c.
 • Коновал О.Г. Німецька мова для студентів коледжу / О.Г. Коновал // Навчальний посібник. – Хмельницький : ХмЦНТІ, 2012. – 172 с.;
 • Олейникова О.М. Англійська мова / О.М. Олейникова // Навчальний посібник. – Хмельницький : ХмЦНТІ, 2012. – 168 с.;
 • Матвєєв А.Ю., Рибак І.В., Очеретянко В.І. «У вінок партизанської слави» / Щоденник радянського месника / Матвєєв А.Ю., Рибак І.В., Очеретянко В.І. // Навчальний посібник – Кам’янець-Подільський : 2012. – 172 с.;
   

Ряд навчальних посібників видано із грифом Міністерства освіти і науки України:

 • Рибак І. В., Матвєєв А. Ю. Історія України у проблемному викладі, в особах, термінах, назвах і поняттях / І. В. Рибак, А. Ю. Матвєєв // Навчальний посібник. – К., 2005. –. 200 c.
 • Козак Н. Л. Університетська освіта / Н. Л. Козак // Навчальний посібник. – Львів, 2010. – 178 c.
 • Петльована Л.Л. Ділова англійська мова / Л.Л. Петльована // Навчально-методичний посібник. – Тернопіль, 2013. – 335 с.
 • Петрушенко О.О. «Англійська мова за професійним спрямуванням», [навчально-методичний посібник], гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» №1/11-2323 від 11.02.2014 року / О. О. Петрушенко. – Тернопіль: Видавництво «Крок», 2015. – 208 с.
   

Здобутки науковців кафедри гуманітарної підготовки висвітлені у монографіях:

 • Матвєєв А. Ю. Здійснення насильницької політики розселянювання на Поділлі та Південно-Східній Волині (друга половина 20-х – перша половина 30-х років ХХ ст.). – Кам’янець-Подільський, 2011. – 196 c. (у співавторстві).
 • Матвєєв А. Ю. У вінок партизанської слави: Щоденник радянського месника (архівна знахідка). – Хмельницький, 2012. –.40 c. (у співавторстві).
 • Петрушенко О.О. Лексико-семантична польова структура «час» у науковій лінгвостилістичній парадигмі (поетичний дискурс другої половини ХХ століття) : Монографія / О.О. Петрушенко. – Тернопіль: «КРОК», 2013. – 200 с.
 • Cвідерська О. М. Сільськогосподарське виробництво на Поділлі та Південно-Східній Волині в добу непівського агропереходу: стан, труднощі та проблеми розвитку (1921-1929 рр.) / Історико-економічне дослідження. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я. В., 2013. – 216 с. (у співавторстві).

Наукова діяльність:
Наукова робота – один із основних видів діяльності кафедри гуманітарної підготовки та визначальний напрям діяльності науково-педагогічних працівників. Науково-дослідна робота кафедри виконується у відповідності до загально університетської комплексної теми: «Фінансово-економічні аспекти розвитку Подільського регіону» (державний реєстраційний номер 0106U008497). Науково-педагогічні працівники кафедри здійснюють наукові дослідження за комплексною темою кафедри: «Перспективні напрямки розвитку туристичної галузі України: історичний та лінгвістичний аспект».

У рамках даної теми кафедра працює над проблемами:

 • - «Досвід, умови та правові аспекти розвитку економіки та бізнесу в соціокультурному середовищі Поділля»;
 • - «Проблеми та досвід підготовки кадрів з вищою економічною освітою»;
 • - «Історія малого бізнесу та підприємництва на Хмельниччині».

Під керівництвом викладачів кафедри студенти університету та коледжу беруть участь у наукових дослідженнях та розвідках, міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, олімпіадах і конкурсах наукових робіт тощо.

Викладачами кафедри за 2002-2015 рр. було опубліковано понад 270 наукових, навчально-методичних статей у фахових та інших виданнях України та зарубіжжя.

Персональний склад кафедри:
На кафедрі працюють:

4 кандидата наук (з них 2 доцента), 4 старших викладача, 3 викладача.

Кафедра гуманітарної підготовки та туризму сповнена творчих сил, спрямована у майбутнє, повною мірою усвідомлює відповідальність за підготовку майбутньої еліти України.