Хмельницький
економічний
університет

29000, м. Хмельницький,
вул. Кам’янецька, 159/2

(0382) 66-47-87, 67-09-51  nfo.kheu@ukr.net

Кафедра підприємства та економічної теорії

Контактна інформація: Завідуючий кафедрою:
м. Хмельницький, 29008,
вул. Кам’янецька 159/2,
2-й корпус, 5-й поверх
тел. (0382) 67-00-73,
(0382) 72-89-25

БУЯН
ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ

E-mail: доктор економічних наук професор, член АЕН України
  Заступник завідуючого кафедри
 

СПІВАЧУК
ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ

  кандидат економічних наук доцент, народний депутат  України (І скликання)

 

Кафедра підприємства та економічної теорії — це науково-педагогічний центр, у якому вирішуються науково-дослідні завдання сучасних розділів економічної науки.

Завдання кафедри полягають у підготовці висококваліфікованих фахівців у всіх сферах народного господарства. Вони направлені на обслуговування діяльності підприємств різних форм власності.

Стратегічними напрямами розвитку кафедри є:

 • підвищення якісного рівня викладацького складу шляхом підготовки та захисту докторських та кандидатських дисертацій;
 • проведення фундаментальних наукових досліджень з проблем економіки підприємства;
 • удосконалення методичного забезпечення навчального процесу власними підручниками, навчальними посібниками, методичними рекомендаціями;
 • впровадження у навчальний процес сучасних досягнень науки та техніки.

Історія кафедри

У 1992 році була створена кафедра економіки підприємства, проте достатньо довгий час мала назву «Економіки і підприємництва». З даної кафедри були відокремлені кафедри інформаційних технологій, економічної теорії. В 2012 році кафедра була перейменована на кафедру «економіки підприємства». У 2015 році у зв’язку з реструктуризацією університету, на базі кафедри було створено кафедру економіки, менеджменту та економічної теорії.

На сьогоднішній день кафедра є не тільки загально вузівською, але й випускаючою кафедрою Хмельницького економічного університету зі спеціальності «Економіка підприємства», яка була вперше акредитована у 2003 році.

З 2005 р. на кафедрі відкрито магістратуру за спеціальністю «Економіка підприємства».

З 1 листопада 2013 року кафедра є структурним підрозділом економічного факультету.

Нормативні дисципліни

Науково-педагогічними працівниками кафедри для студентів ОКР «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» забезпечується викладання дисциплін:

 1. Економіка і організація АПФ,
 2. Економіка і організація інноваційної діяльності,
 3. Економіка підприємства,
 4. Економіка праці і соціально-трудові відносини ІІ,
 5. Економіка праці і соціально-трудові відносини,
 6. Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств.
 7. Економічна діагностика,
 8. ЗЕД підприємства,
 9. Капітал підприємства: формування та використання,
 10. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті,
 11. Моделі і методи прийняття рішень,
 12. Нормування праці,
 13. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків,
 14. Організація виробництва,
 15. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність,
 16. Планування і контроль на підприємстві,
 17. Потенціал і розвиток підприємства,
 18. Ризикологія,
 19. Статистика ІІ,
 20. Статистика,
 21. Стратегічне управління підприємством,
 22. Стратегічний аналіз,
 23. Стратегія підприємства,
 24. Управління потенціалом підприємства,
 25. Управління проектами,
 26. Формування бізнес-моделі підприємства,
 27. Ціноутворення.
 28. Науково-методична діяльність
 29. Політична економія
 30. Мікроекономіка
 31. Макроекономіка
 32. Історія економіки та економічної думки
 33. Національна економіка
 34. Міжнародна економіка
 35. Регіональна економіка
 36. Основи ЗЕД
 37. Історія міжнародних відносин
 38. Соціально-економічна безпека
 39. Інституціональна економіка
 40. Сучасні економічні теорії
 41. Соціальна економіка
 42. Корпоративна соціальна відповідальність
 43. Економічна історія
 44. Менеджмент
 45. Маркетинг
 46. Поведінка споживача
 47. Логістика
 48. Маркетинг послуг
 49. Маркетингова товарна політика
 50. Маркетинг промислового підприємства
 51. Маркетингові дослідження
 52. Маркетингові комунікації
 53. Стратегічний маркетинг
 54. Рекламний менеджмент
 55. Комерційна діяльність посередницьких підприємств
 56. Товарна інноваційна політика
 57. Маркетингова політика розподілу
 58. Паблік рілейшнз
 59. Управління якістю
 60. Менеджмент у виробничій сфері
 61. Управління ресурсами і витратами
 62. Організація праці менеджера
 63. Основи менеджменту
 64. Управління персоналом
 65. Операційний менеджмент

Науково-методична діяльність

Науково-дослідна робота кафедри здійснюється за науковим напрямком “Розробка і впровадження організаційно-економічних засад підвищення конкурентоспроможності підприємств та продукції Подільського регіону”.

Наукову роботу кафедра економіки, менеджменту та економічної теорії здійснює у декількох напрямках: навчання в аспірантурі, участь викладачів кафедри у наукових конференціях, Інтернет-конференціях, семінарах, публікація наукових статей, тез доповідей.

Наукова робота студентів під керівництвом викладачів кафедри та робота викладачів кафедри з талановитою молоддю проводиться в рамках наукового товариства «Відродження», метою якого є спрямування на залучення студентів до активної наукової діяльності, сприяння участі в наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах, тренінгах.

Підготовка фахівців

На сьогодні підготовка фахівців кафедрою здійснюється за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями як молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр.

Після здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня випускники за рекомендацією кафедри мають можливість продовжити навчання в аспірантурі.

Кафедра економіки, менеджменту та економічної теорії здійснює перепідготовку спеціалістів з метою отримання другої вищої освіти за спеціальністю «Економіка підприємства».

Щорічно кафедра випускає близько 100 фахівців, які отримують освіту за денною, заочною формою навчання та як другу вищу освіту.

За період існування кафедрою було випущено більше 700 спеціалістів та магістрів за ліцензованими напрямами. Особливістю випускників є універсальність отриманих професійних навичок, можливість застосування отриманого фаху в будь-якій сфері економіки, від державних установ до приватного підприємницького сектору економіки.

На сьогодні це одна із провідних кафедр університету. На ній працюють досвідчені науково-педагогічні працівники, переважна більшість яких має значний досвід викладацької роботи. Викладачі запроваджують науково-творчу роботу у формі олімпіад та конференцій, а у своїй практичній діяльності використовують активні методи навчання: ділові ігри, експертні оцінки, тренінги. В результаті студенти більш глибоко розуміють проблемні питання, знаходять шляхи їх вирішення, розвивають власні інтелектуально-творчі здібності, щоб використати їх в майбутньому в професійній діяльності.

Науково-педагогічний склад кафедри

1. Буян Іван Васильович - завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор, член АЕН України.

1954 р. - закінчив Львівський торгово-економічний інститут;

1965 р. - закінчив аспірантуру Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка та захистив дисертацію на тему: «Е Відмінності в праці і диференціація в заробітній платі» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук;

1978 р. – закінчив докторантуру в Інституті економіки Академії наук УРСР та захистив дисертацію на тему: «Категорії суспільної форми праці» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.

2000 р. – Указом Президента України присвоєно почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України"

Науково – педагогічний стаж – більше 45 років. Видано понад 100 наукових публікацій та навчально-методичних посібників. Підготовлено 7 кандидатів наук.

2. Співачук Володимир Леонідович – заступник завідувача кафедри, кандидат економічних наук, доцент, народний депутат України (І/ скликання).

1969 р. – закінчив Національний університет ім. Ів. Франка, за спеціальністю – історія.

1987 р. – закінчив аспірантуру в Інституті економіки Національної академії наук за спеціальністю «Історія економічних вчень» та захистив дисертацію на тему «Проблема розробки законів і категорій політекономії соціалізму в радянській економічній літературі 20-30 рр.» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

1993 р. отримав вчене звання доцента.

З 2002 по 2006 рр. - народний депутат України (І/ скликання).

Член редакційної колегії науково-теоретичного журналу «Наука й економіка». На сьогоднішній день опубліковано близько 100 наукових праць в тому числі монографії.

3. Ковч Володимир Васильович – кандидат економічних наук, в.о. доцента

4. Сем’янчук Петро Михайлович – кандидат економічних наук, в.о. доцента

5. Бас Юлія Вікторівна - старший викладач

6. Лабунська Ольга Василівна – старший викладач

7. Кривончак Олексій Вікторович – старший викладач, директор ФЕК

8. Кошулаб Наталія Володимирівна – старший викладач

9. Васильківський Дмитро Михайлович – доктор економічних наук, доцент, доцент-погодинник