Хмельницький
економічний
університет

29000, м. Хмельницький,
вул. Кам’янецька, 159/2

(0382) 66-47-87, 67-09-51  nfo.kheu@ukr.net

Кафедра менеджменту

 

Контактна інформація: Завідуючий кафедрою:
м. Хмельницький, 29008,
вул. Кам’янецька 159/2, 
2-й корпус, 4-й поверх 
тел. (0382) 67-00-73,
(0382) 72-89-25

ТЕРЕХОВ
ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ

E-mail: 

Кандидат економічних наук, доцент

 

Кафедра менеджменту — це науково-педагогічний центр, у якому вирішуються науково-дослідні завдання сучасних розділів управлінської та організаційної сфери економічної науки. На сьогоднішній день кафедра є не тільки загально вузівською, але й випускаючою кафедрою Хмельницького економічного університету зі спеціальності «Менеджмент».

Завдання кафедри полягають у підготовці сучасних і компетентних менеджерів, управлінців, організаторів у всіх сферах економіки. Вони направлені на обслуговування діяльності підприємств різних форм власності. 

Стратегічними напрямами розвитку кафедри є:

  • підвищення якісного рівня викладацького складу шляхом підготовки та захисту докторських та кандидатських дисертацій;
  • проведення фундаментальних наукових досліджень з проблем управління та організації в різних сферах економіки;
  • удосконалення методичного забезпечення навчального процесу власними підручниками, навчальними посібниками, методичними рекомендаціями;
  • впровадження у навчальний процес сучасних досягнень науки та техніки.

Нормативні дисципліни

Науково-педагогічними працівниками кафедри для студентів ОКР «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» забезпечується викладання дисциплін:
1. Менеджмент
2. Маркетинг
3. Статистика ІІ,
4. Статистика,
5. Маркетинг послуг
6. Маркетингова товарна політика
7. Маркетинг промислового підприємства
8. Маркетингові дослідження
9. Маркетингові комунікації
10. Стратегічний маркетинг
11. Рекламний менеджмент
12. Маркетингова політика розподілу
13. Менеджмент у виробничій сфері
14. Організація праці менеджера
15. Основи менеджменту
16. Управління персоналом
17. Операційний менеджмент
18. Проектний аналіз
19. Менеджмент і адміністрування
20. Маркетинг в туризмі
21. Глобальна економіка
22. Комунікаційна діяльність
23. Маркетинг у некомерційній діяльності
24. Основи маркетингу

Науково-методична діяльність

Науково-дослідна робота кафедри здійснюється за науковим напрямком “Розробка і впровадження організаційно-економічних засад підвищення конкурентоспроможності підприємств та продукції Подільського регіону”.

Наукову роботу кафедра економіки, менеджменту та економічної теорії здійснює у декількох напрямках: навчання в аспірантурі, участь викладачів кафедри у наукових конференціях, Інтернет-конференціях, семінарах, публікація наукових статей, тез доповідей.

Наукова робота студентів під керівництвом викладачів кафедри та робота викладачів кафедри з талановитою молоддю проводиться в рамках наукового товариства «Відродження», метою якого є спрямування на залучення студентів до активної наукової діяльності, сприяння участі в наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах, тренінгах.

Підготовка фахівців

На сьогодні підготовка фахівців кафедрою здійснюється за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями як молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр.

Після здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня випускники за рекомендацією кафедри мають можливість продовжити навчання в аспірантурі.

Щорічно кафедра випускає близько 100 фахівців, які отримують освіту за денною, заочною формою навчання та як другу вищу освіту.

На сьогодні це одна із провідних кафедр університету. На ній працюють досвідчені науково-педагогічні працівники, переважна більшість яких має значний досвід викладацької роботи. Викладачі запроваджують науково-творчу роботу у формі олімпіад та конференцій, а у своїй практичній діяльності використовують активні методи навчання: ділові ігри, експертні оцінки, тренінги. В результаті студенти більш глибоко розуміють проблемні питання, знаходять шляхи їх вирішення, розвивають власні інтелектуально-творчі здібності, щоб використати їх в майбутньому в професійній діяльності.

Науково-педагогічний склад кафедри

1. Терехов Дмитро Сергійович - завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент.
У 2009 році закінчив Хмельницький національний університет за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини», кваліфікація – економіст-міжнародник, перекладач. У 2014 році отримав звання кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
2. Рудковський Олександр Володимирович – кандидат економічних наук, доцент
3. Смоленюк Андрій Петрович – кандидат економічних наук, доцент
4. Степанцова Юлія Миколаївна - старший викладач
5. Гарник Марина Миколаївна – старший викладач