Хмельницький
економічний
університет

29000, м. Хмельницький,
вул. Кам’янецька, 159/2

(0382) 66-47-87, 67-09-51  nfo.kheu@ukr.net

Науково-дослідна робота
ПВНЗ «Хмельницький економічний університет»
 

Наука – пріоритетний напрям діяльності вищого навчального закладу. Науковa робота у ПВНЗ «Хмельницький економічний університет» спрямована на теоретичні дослідження науково-педагогічних кадрів та студентів у напрямку дослідження тем кафедр університету та комплексної наукової теми: «Фінансово-економічні аспекти розвитку Подільського регіону» (державний реєстраційний номер 0106U008497).

 

Науково-теоретичний журнал університету
«Наука й економіка»
 

ПВНЗ «Хмельницький економічний університет» є засновником фахового науково-теоретичного журналу «Наука й економіка». Знаковою подією для університету було видання в 2005 р. першого фахового журналу. Науково-теоретичний журнал університету виходить 4 рази на рік (свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової інформації КВ № 19602-9402ПР від 29.12.2012 р.). Наукові статті, опубліковані в журналі, зараховуються як фахові в галузі економічних наук (Постанова ВАК України від 13.02.2008 р. № 3-05/2).

23 жовтня 2013 р. науково-теоретичний журнал «Наука й економіка» було включено до міжнародної наукометричної бази РИНЦ, ліцензійний договір № 645.

Науково-теоретичний журнал «Наука й економіка» успішно пройшов перереєстрацію та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 747 від 13.07.2015 входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Науково-практичні конференції

У ПВНЗ «Хмельницький економічний університет» щороку проводяться Міжнародні інтернет-конференцій, організовані інноваційним кластером «Конкурентоспроможність» та міжвузівські наукові конференції молодих вчених та студентів.

Так у 2015 році в університеті було проведено 3 наукових конференції, а саме:

1) Економічний факультет провів 21 квітня 2015 р. VІІ міжвузівську науково-практичну конференцію молодих вчених на тему: «Наукові орієнтири економічного розвитку України в сучасних умовах». Загалом, було подано 58 заявок на участь у конференції. З доповідями виступили 58 учасників.

2) 23 квітня 2015 р. фінансово-економічний коледж провів VІ студентську наукову конференцію студентського наукового товариства "ЕВРИКА" на тему: «Актуальні проблеми та перспективи розвитку підприємств Подільського регіону». Загалом, участь в конференції прийняли 68 учасників. З доповідями виступили 58 учасників конференції.

3) 20 листопада 2015 р. економічний факультет провів Всеукраїнську науково-практичну Інтернет-конференцію на тему: «Формування фахової компетентності людського капіталу як основи зростання добробуту і конкурентоспроможного розвитку суб’єктів національного господарства». Загалом, було подано 54 заявок на участь у конференції.

 

Студентська наукова робота
 

Активну участь у науковому житті університету беруть студенти. В нашому закладі діють наукові студентські товариства «Еврика» та «Відродження», наукові студентські гуртки, проводяться конкурси студентських робіт, олімпіади, у т.ч. всеукраїнські, щорічні міжвузівські і міжнародні наукові студентські конференції. Видається збірник наукових студентських праць.

Студенти нашого університету беруть активну участь у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт, олімпіадах, конкурсах з української мови імені Петра Яцика, Міжнародних мовно-літературних конкурсах імені Т.Г. Шевченка та інших заходах.

 

 

Видавнича діяльність
ПВНЗ «Хмельницький економічний університет»
за період з 2011 по 2015 рр.

 

Упродовж останніх років науково-педагогічний склад ПВНЗ «Хмельницький економічний університет» активно працює над виданням навчальних посібників та підручників. Більшість посібників пройшли експертизу та отримали гриф Міністерства освіти і науки України:

1) Парфенцева Н.О., Кулинич Р.О. Статистичне вивчення соціально-економічного розвитку України [підруч.] / Н.О. Парфенцева, Р.О. Кулинич. – К.: ВПД «Формат», 2011. – 456 с.;

2) Швець  Л.П., Пилипяк О.В., Доберчак Н.І. Проектний аналіз / Л.П. Швець, О.В. Пилипяк, Н.І. Доберчак : навч. посібн. – Львів: «Новий світ-2000», 2011. – 643 с.;

3) Смоленюк П.С., Штабалюк П.І. Словник з інвестування / П.С. Смоленюк, П.І. Штабалюк : навч. посібн. – Хмельницький : ХмЦНТІ, 2012. – 150 с.;

4) Бойчук В.О., Огнєвий О.В., Хмельницький Ю.В. Комп’ютерні системи паралельної обробки даних / В.О. Бойчук, О.В. Огнєвий, Ю.В. Хмельницький : навч. посібн. для студентів напряму підготовки «Комп’ютерна інженерія». – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 243 с.

5) Петльована Л.Л. Ділова англійська мова / Л.Л. Петльована // Навчально-методичний посібник. – Тернопіль, 2013. – 335 с.

6) Вершигора Є.Ю. «Маркетингова товарна політика», [навчально-методичний посібник], гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» №1/11-2412 від 23.04.2014 року / Є.Ю. Вершигора. – Тернопіль: Видавництво «Крок», 2015. – 348 с.

7) Петрушенко О.О. «Англійська мова за професійним спрямуванням», [навчально-методичний посібник], гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» №1/11-2323 від 11.02.2014 року / О. О. Петрушенко. – Тернопіль: Видавництво «Крок», 2015. – 208 с.

Навчально-методичні посібники
 

Варто відзначити, що науково-педагогічним колективом ПВНЗ «Хмельницький економічний університет» упродовж останніх років було видано ряд навчальних посібників:

1) Стельмащук А.М. Дорадництво / А.М. Стельмащук: навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. – Хмельницький: ПП Гонта А.С. – 2011. – 160 с.

2) Смоленюк П.С. Звітність підприємств / П.С. Смоленюк : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Тернопіль. : Крок, 2012. – 364 с.

3) Ведерніков М.Д. Економіка праці і соціально-трудові відносини / М.Д. Ведерніков // Навчальний посібник. – Львів: Новий світ-2000, 2012. – 869 с.;

4) Стельмащук Н.А. Основи маркетингу / Н.А. Стельмащук : навч. посіб.  – Тернопіль : «Тайп», 2012. – 231 с.

5) Олейникова О.М. Англійська мова / О.М. Олейникова : навч. посіб. – Хмельницький : ХмЦНТІ, 2012. – 168 с.;

6) Коновал О.Г. Німецька мова для студентів коледжу / О.Г. Коновал : навч. посіб.  – Хмельницький : ХмЦНТІ, 2012. – 172 с.;

7) Матвєєв А.Ю., Рибак І.В., Очеретянко В.І. «У вінок партизанської слави» / Щоденник радянського месника / Матвєєв А.Ю., Рибак І.В., Очеретянко В.І. // Навчальний посібник – Кам’янець-Подільський : 2012. – 172 с.;

8) Синчак В.П. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник /В.П. Синчак, А.В. Крушинська. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2013. – 504 с. (25,6/2 др. арк.)

9) Синчак В.П. Тренінг: Консультування платників податків як важливий напрям у роботі лідера податкової служби // Формування регіонального лідера: навчання впродовж життя: навчально-методичний посібник / За заг. ред. Баюка М. І., Гаман Т. В. Хмельницький: ПП Мельник А. А., 2013. – С. 110–150. (2,27 др. арк.)
 

Міжнародні зв’язки
ПВНЗ «Хмельницький економічний університет»
з навчальними закладами та освітніми організаціями

 

ПВНЗ «Хмельницький економічний університет» має широкі і різнобічні міжнародні зв’язки. Один із головних напрямків такої діяльності – це здійснення спільних наукових досліджень.

З вересня 2012 р. на базі університету функціонує Міжнародний інноваційно-технологічний кластер «Конкурентоспроможність», що забезпечує розвиток транскордонного співробітництва у сфері освіти та науки.

Учасниками Міжнародного інноваційного кластеру «Конкурентоспроможність» є:

1. Panstwowa Wyzsza Szkola Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B.Markiewicza w Jaroslawiu (Польща).

2. Молдавський науково-дослідний інститут сільськогосподарського виробництва (м. Кишинів, Молдова).

3. Обласна державна сільськогосподарська дослідна станція (м. Сучава, Румунія).