Хмельницький
економічний
університет

29000, м. Хмельницький,
вул. Кам’янецька, 159/2

(0382) 66-47-87, 67-09-51  nfo.kheu@ukr.net

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ,

що подаються для опублікування

у науково-теоретичному журналі
Хмельницького економічного університету

“Наука й економіка”

 

Шановні колеги!
Науково-теоретичний журнал «Наука й економіка» успішно пройшов перереєстрацію та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 747 від 13.07.2015
входить до переліку наукових фахових видань України,
в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

 

Журнал «Наука й економіка» включено до міжнародної наукометричної бази РИНЦ, ліцензійний договір № 645 від 23 жовтня 2013 року
 

      Науково-теоретичний журнал “Наука й економіка” виходить чотири рази на рік, обсягом до 30 ум. друк. арк. До друку приймаються рукописи, що мають наукову і практичну цінність.

1. До друку подаються роздруковані на папері та збережені на електронному носії матеріали у форматі MS Word 2003:

1.1. Рукопис статті українською, російською або англійською мовами (обсягом до 20 сторінок тексту, роздрукованого на папері формату А4 через 1.5 інтервалу, кеглем 14, шрифтом Times New Roman; абзац 10 мм, поля справа та вгорі — 15 мм, зліва та знизу — 25 мм).

1.2. Структура статті:

1.2.1. УДК, вирівнювання по правому краю.

1.2.2. Інформація про авторів рукопису. Для кожного з співавторів слід подати наступну інформацію:

1.2.2.1. Рядок 1 — прізвище та ініціали кожного з авторів статті трьома мовами.

1.2.2.2. Рядок 2 — науковий ступінь, вчене звання (за відсутності наукового ступеня та вченого звання слід вказувати посаду) трьома мовами.

1.2.2.3. Рядок 3 — основне місце роботи трьома мовами.

1.2.2.4. Рядок 4 — e-mail відповідного співавтора (для кожного співавтора бажано вказувати окремий e-mail).

1.2.3. Назва статті (вирівнювання по центру, напівжирний шрифт) трьома мовами.

1.2.4. Анотація статті (напівжирний курсив) трьома мовами.

1.2.5. Ключові слова (трьома мовами).

1.2.6. Пункти 1.2.2 — 1.2.5 російською та англійською мовами, якщо стаття написана українською мовою; українською та англійською мовами, якщо стаття написана російською мовою; українською та російською мовами, якщо стаття написана англійською мовою.

1.2.7. Текст рукопису статті з рубрикацією, подібною до п. 2.1 — 2.5.

Кожна анотація повинна містити на менше 4-х речень об’ємом близько 800 знаків (10 рядків). Кожна анотація повинна такі елементи:

1.2.4.1. Сформульована мета дослідження (постановка задачі).

1.2.4.2. Засоби (методи) або інструмент її досягнення.

1.2.4.3. Результати і висновок.

Застосування автоматичного перекладу речень анотації на англійську мову не допускається. Назви таблиць та рисунків потрібно виділяти напівжирним шрифтом. Для набору формул використовувати лише редактор формул Microsoft Equation або Mathtype. Рисунки повинні бути згруповані.

1.3. Відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь
і вчене звання, посада, місце роботи, адреса і телефон, e-mail, інші відомості (див. додаток 1).

1.4. Список використаних джерел, який розміщується після статті українською мовою під заголовком “Список використаних джерел” (“Список использованных источников” — для статті російською мовою; “List of the used references” — для статті англійською мовою). Бібліографічний опис літературних джерел здійснюється згідно зі встановленими вимогами (див. [Бюлетень ВАК України. — 2008. — № 3. — С. 9 — 13]). У тексті посилання на джерела слід давати в квадратних дужках, наприклад [1, с. 33]. Перелік використаних джерел (не менше трьох пунктів) подається у порядку згадування в кінці тексту.

1.5. Обов’язково додаються: витяг із протоколу засідання кафедри з рекомендацією статті для друку і рецензія фахівця у даній галузі знань, який має науковий ступінь чи вчене звання.

2. Відповідно до постанови президії ВАК України від 15.01.2003 № 7-05/1 „Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України” наукові статті, що подаються до друку, повинні містити такі необхідні елементи:

2.1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.

2.2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, де започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена стаття.

2.3. Формулювання цілей статті (постановка завдання).

2.4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

2.5. Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок у даному напрямку.

3. Автори відповідають за точність наведених у статті даних, цитат, статистичних матеріалів тощо. Скорочення слів і словосполучень, крім загальноприйнятих, не допускається. Текст статті автор повинен вичитати і завізувати, сторінки пронумерувати. Статтю та усі супровідні документи слід надсилати звичайною поштою. До друку, в першу чергу, будуть прийматися статті з посиланнями на статті, що розміщені у попередніх номерах нашого видання. Матеріали, оформлені з відхиленням від зазначених вимог, редколегія не розглядає.

Приклад

 

Публікації в журналі платні. Вартість становить 30 грн за сторінку
формату А4.

Банківські реквізити: 29008, Україна, м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 159/2, Хмельницький економічний університет. Сума за публікацію повинна бути перерахована на рахунок  26003019284201 ПАТ «АЛЬФА БАНК», МФО 300346, ЗКПО 14153730, з приміткою „за публікацію статті”, де вказати прізвище, ім’я, по батькові автора статті.

 

 

 

Додаток 1

ЗАЯВКА

на розміщення статті у науково-теоретичному журналі “Наука й економіка”

(українською, російською та англійською мовами)

Прізвище

Ім’я

По батькові

Місце роботи

Посада

Науковий ступінь

Вчене звання

Назва статті

 

Секція (Фінансова система, Облік і аудит, Менеджмент і маркетинг, Економіка АПК, Економіка суб'єктів господарювання, Загальні проблеми економіки, Економіко-математичне моделювання, Економічна освіта)

 

Адреса та телефон для контактів та надсилання авторського примірника:

 

 

E-mail:

 

Підтверджую своє бажання розмістити статтю у науково-теоретичному журналі “Наука й економіка”. Погоджуюсь з усіма висунутими редакційною колегією вимогами щодо змісту, обсягу, оформлення і порядку подачі матеріалів.

 

Дата                                         Підпис

 

 

 

 

Координати редакційної колегії:

29008, Україна, м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 159/2

тел./факс (0382) 67-01-43, тел. (0382) 67-01-33, (0382) 67-09-51, (0382) 66-47-87

Контактна особа:
Проректор з науково-методичної роботи
Петрушенко Ольга Олександрівна
моб. 097-25-13-727

Електронна адреса технічного редактора: naukaiekonomica@kheu.km.ua

Електронна адреса заступника головного редактора: nauka@kheu.km.ua

Інтернет-сторінка: http://kheu.km.ua/

 

 

Щиро бажаємо Вам творчого натхнення!