Хмельницький
економічний
університет

29000, м. Хмельницький,
вул. Кам’янецька, 159/2

(0382) 66-47-87, 67-09-51  nfo.kheu@ukr.net

Студенське самоврядування

 

Студентське самоврядування є однією з основних ланок системи виховної роботи Хмельницького економічного університету і базується на таких основних концептуальних засадах:

а) створення цілісної системи виховної роботи через поєднання її в межах навчального процесу і позанавчальний час;

б) основний акцент робиться на створенні й ефективному функціонуванні в університеті системи студентського самоврядування;

в) впровадження інноваційних методів у навчально-виховний процес.

Сучасний соціальний і економічний розвиток України потребує перебудови вищої школи і визначає серед інших такі її напрями:

 • розвиток активності, самостійності і творчих здібностей майбутніх фахівців;
 • забезпечення держави кваліфікованими, ініціативними кадрами, які, по-перше, матимуть ґрунтовну тео­ретичну і практичну підготовку за фахом, по-друге, зможуть самостійно приймати рішення, пов’язані з майбутньою професією, а отже, створювати власними силами нові науково-технічні цінності в майбутньому;
 • формування у молодих фахівців прагнення до безперервної самоосвіти, здатності постійно оновлювати здобуті наукові знання, вміння швидко адаптуватися до змін та корегувати професійну діяльність. Виконання цих завдань вимагає пошуку шляхів удосконалення студентського самоврядування.

Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу;
 • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 • сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;
 • сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
 • організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних акладів і молодіжними організаціями;
 • сприяння працевлаштуванню випускників.

Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, факультету, гуртожитку, університету в цілому.

Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори студентів ХЕУ, які:

 • ухвалюють положення про органи студентського самоврядування;
 • обирають виконавчі органи студентського самоврядування та заслуховують їх звіти;
 • визначають структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування.

На загальні збори делегуються по 15 осіб від кожного факультету (45 чол.). Студентський комітет університету формується шляхом обрання п’ятьох представників кожного факультету, або шляхом обрання всього складу цього органу (20 чол.) студентами університету. Студентському комітету ХЕУ підпорядковані студентський комітет гуртожитку (по 10 осіб). Тобто, загалом у вищих органах студентського самоврядування ХЕУ беруть участь понад 25 осіб. Право обирати і бути обраними до органів студентського самоврядування мають всі студенти університету, які навчаються в ХЕУ.

Органами студентського самоврядування у ХЕУ є Студентський комітет університету, студентські комітети факультетів, студентська рада гуртожитку, старостати.

Студентська рада гуртожитку керується Статутом ХЕУ, Положенням про органи студентського самоврядування в ХЕУ, а також Статутом студентського комітету ХЕУ.

Адміністрація університету або її підрозділи за згодою відповідного органу сту­дентського самоврядування приймає рішення з питань, що стосуються:

 • відрахування студента з університету на підставах, пов’язаних з академіч­ною заборгованістю;
 • поселення студента в гуртожиток та виселення з гуртожитку;
 • правил поведінки студентів та правил проживання в гуртожитку.

Системний підхід до організації студентського самоврядування характеризується тим, що воно охоплює усі сфери життєдіяльності університету: навчально-виховну, науково-дослідну, спортивно-оздоровчу, побут, відпочинок, дозвілля, участь у суспільно-громадському житті та функціонує на всіх рівнях: академічної групи, факультету, гуртожитку, університету тощо. Студентське самоврядування визначає основні сторони і напрями своєї діяльності. Воно стало важливим фактором і умовою удосконалення навчально-виховного процесу, спрямованим на якісне навчання, сприяння діяльності студентських наукових гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами, працевлаштування випускників, забезпечення виконання студентами своїх обов’язків, виховання духовності та культури студентів, формування у студентської молоді національно-громадської позиції, зростання соціальної активності, ініціативи та відповідальності за доручену справу, забезпечення гармонійного розвитку особистості, оволодіння навичками організатора, керівника, формування громадянської політичної культури, становлення особистості нового типу.

Практика і досвід Хмельницького економічного університету переконливо доводять, що студентське середовище, самоврядування в ньому є унікальним молодіжним соціумом, у якому зосереджені потужний інтелектуальний і творчий потенціал, енергія, прагнення до самоутвердження та самореалізації особистості. Студентське самоврядування в університеті стало тим підґрунтям, де майбутні фахівці набувають навичок організаторських і управлінських здібностей, які стануть їм у нагоді в майбутньому. Це постійно спонукає ректорат, деканів підтримувати і спрямовувати студентське самоврядування, урізноманітнювати його форми й суть, напрями роботи, поглиблювати її зміст.

На засадах студентського самоврядування в університеті діють:

 • Студентський комітет університету;
 • Рада студентського самоврядування гуртожитку;
 • 44 куратори академічних груп студентів;
 • 44 старост академічних груп студентів денної форми навчання;
 • старостати 3 факультетів денної та заочної форм навчання;
 • студентський стратегічний клуб „Курс молодого бійця”;
 • студентське об’єднання випускників;
 • команда КВК університету;
 • спортивний клуб;
 • туристичний клуб вихідного дня;
 • молодіжний культурно-просвітницький дискусійний клуб „Лінія Кар’єри” ;
 • молодіжний культурно-просвітницький дискусійний клуб „Територія здоров’я”;
 • студентський ансамбль сучасного танцю „Схід-Захід”;
 • студентський театр естрадного співу „СТЕП”;
 • народно-патріотичний клуб „Берегиня”;
 • студентська інтернет-служба;

До вагомих здобутків студентського комітету слід віднести:

 • проведення щорічної спартакіади на кращий спортивний факультет, курс, групу, студента;
 • проведення у гуртожитку конкурсу на кращий поверх, кімнату;
 • випуск студентської газети „Stud.com;
 • організація та проведения щорічної наукової конференції студентів в рамках роботи Студентського наукового товариства "Відродження";
 • участь студентського комітету ХЕУ у Хмельницькому молодіжному міському виконавчому комітеті;
 • співпраця з ВНЗ ІІІ-IV р.а. м. Хмельницького на основі договору про спільну творчу діяльність;
 • членство у консультативно-дорадчому органі при управлінні у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації „Молодіжний парламент” (президія, департамент культури та дозвілля);
 • членство у Всеукраїнської студентської ради та ін.